Photoinduced Reduction of Silver Inside Polyelectrolyte Capsules

Photoinduced Reduction of Silver Inside Polyelectrolyte Capsules
Shchukin, D.G., Radtchenko, I.L., Sukhorukov, G.B.
CHEMPHYSCHEM 2003, 4(10), 1101-1103